Projekty architektoniczne

Firma EN BLANCO Architekci oferuje wykonanie projektów architektonicznych budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, usługowych i użyteczności publicznej, produkcyjnych, a także projektów zagospodarowania terenu, zieleni i ogrodów.

Analizując przedstawiony przez Państwa charakter planowanej inwestycji i wstępne założenia projektowe, ustalamy zakres naszych usług oraz dobieramy zespół specjalistów współpracujących w różnych branżach, zapewniający dostarczenie kompletnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji projektowej. Uczestniczymy w dopełnianiu wszelkich formalności prawno-urzędowych na etapie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych.

Współpracujemy z projektantami w następujących specjalnościach:
- Konstrukcyjno-budowlanej;

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych;
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- Drogowej;
Ponadto współpracujemy z geodetami, projektantami krajobrazu, kosztorysantami, wykonawcami, rzeczoznawcami.

Dla projektów, które tego wymagają, zapewniamy uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych (SANEPiD) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, co również leży w zakresie naszych usług.

Naszym obowiązkiem jest prawidłowa i efektywna koordynacja całości prac projektowych, dlatego na poszczególnych etapach projektu zapewniamy i organizujemy obieg informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego.

Efektem finalnym takiej współpracy jest kompletny wielobranżowy projekt budowlany lub wykonawczy, zawierający wszelkie niezbędne opinie, ekspertyzy, uzgodnienia, pozwolenia, a także dokumentację opisową i rysunkową. Podczas pracy nad projektem zawsze dbamy o wysoką jakość jego wykonania, również od strony prezentacji graficznej.

Już na etapie koncepcji tworzymy "roboczy" model 3D, który przedstawiamy Klientowi w celu ułatwienia komunikacji i lepszego zrozumienia myśli przewodniej projektu, a także zobrazowania kolejnych decyzji, wspólnie podejmowanych w trakcie całego procesu projektowego.