Wstęp

Firma EN BLANCO Architekci oferuje pomoc na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego (faza przedprojektowa, projekt, realizacja).

Faza przedprojektowa obejmuje analizę dotyczącą terenu inwestycji, w tym między innymi: sytuacji planistycznej, dostępności mediów, obsługi komunikacyjnej, ukształtowania terenu, warunków geotechnicznych, ochrony środowiska oraz ewentualnej ochrony konserwatorskiej.
Kolejnym etapem jest faza projektowa, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym do rodzaju inwestycji. Na tym etapie przeprowadzane są również procedury prawno-administracyjne, wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zamierzenia budowlanego.

Fachowo i skutecznie przeprowadzimy Państwa inwestycję przez wszystkie etapy procesu projektowego, zapewniając opracowanie dokumentacji w zakresie: projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych, projektów aranżacji wnętrz. W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzór autorski. Jako biuro projektowe współpracujemy również z wykonawcami robót budowlanych oraz kierownikami budowy.

Projektując uwzględniamy kontekst czasu i miejsca, wzajemną relację obiektu architektonicznego i krajobrazu. Dobry dialog architektury z otoczeniem stanowi myśl przewodnią naszych działań.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz wkład w przebieg procesu budowlanego był zgodny z Państwa oczekiwaniami i standardami zawodu architekta. Do każdego zadania projektowego podchodzimy odpowiedzialnie oraz z pasją i zaangażowaniem. Za każdym razem próbujemy odnaleźć rozwiązania indywidualne i ponadczasowe, unikając schematycznego myślenia i ślepego podążania za trendami. Dążymy do tego, aby efekt finalny naszej współpracy z Klientem byl odzwierciedleniem wspólnych wizji i wyobrażeń na temat kreowania przestrzeni i możliwości wydobycia potencjału, który w niej drzemie.

 

Projekty architektoniczne

Firma EN BLANCO Architekci oferuje wykonanie projektów architektonicznych budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, usługowych i użyteczności publicznej, produkcyjnych, a także projektów zagospodarowania terenu, zieleni i ogrodów.

Analizując przedstawiony przez Państwa charakter planowanej inwestycji i wstępne założenia projektowe, ustalamy zakres naszych usług oraz dobieramy zespół specjalistów współpracujących w różnych branżach, zapewniający dostarczenie kompletnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji projektowej. Uczestniczymy w dopełnianiu wszelkich formalności prawno-urzędowych na etapie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych.

Współpracujemy z projektantami w następujących specjalnościach:
- Konstrukcyjno-budowlanej;

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych;
- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- Drogowej;
Ponadto współpracujemy z geodetami, projektantami krajobrazu, kosztorysantami, wykonawcami, rzeczoznawcami.

Dla projektów, które tego wymagają, zapewniamy uzyskanie uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych (SANEPiD) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, co również leży w zakresie naszych usług.

Naszym obowiązkiem jest prawidłowa i efektywna koordynacja całości prac projektowych, dlatego na poszczególnych etapach projektu zapewniamy i organizujemy obieg informacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego.

Efektem finalnym takiej współpracy jest kompletny wielobranżowy projekt budowlany lub wykonawczy, zawierający wszelkie niezbędne opinie, ekspertyzy, uzgodnienia, pozwolenia, a także dokumentację opisową i rysunkową. Podczas pracy nad projektem zawsze dbamy o wysoką jakość jego wykonania, również od strony prezentacji graficznej.

Już na etapie koncepcji tworzymy "roboczy" model 3D, który przedstawiamy Klientowi w celu ułatwienia komunikacji i lepszego zrozumienia myśli przewodniej projektu, a także zobrazowania kolejnych decyzji, wspólnie podejmowanych w trakcie całego procesu projektowego.

 

Projekty wnętrz

Wykonujemy kompleksowe projekty wnętrz w następującym zakresie:
- Inwentaryzacja (w przypadku zmiany aranżacji lub przeznaczenia wnętrz istniejących);
- Projekt koncepcyjny uzgadniany z Klientem aż do pełnej akceptacji;
- Wizualizacje;
- Projekt aranżacji wnętrz przedstawiony na rysunkach technicznych, określający: układ funkcjonalny, układ ścian i wymiary pomieszczeń, rozmieszczenie punktów wod-kan i elektrycznych wraz z projektem oświetlenia, rodzaj i kolorystykę projektowanych materiałów wykończeniowych, mebli i innych elementów wystroju;
- W razie potrzeby dokonujemy uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcami p.poż, sanepid, bhp.